TUTOR ME | เรียนออนไลน์ได้ทุกที่
ครูพี่โบว์ติวเตอร์ วิชาภาษาไทย GAT 9 วิชาสามัญ O-NET

สกาวรัตน์ คงนคร (ครูโบว์)

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบวิชาภาษาไทย อาทิ GAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET สอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ในการเตรียมสอบ

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

• ระดับปริญญาตรี

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 คะแนนเฉลี่ย 3.38 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

• ระดับปริญญาโท

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

- วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

- ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554  คะแนนเฉลี่ย 3.83

ประวัติการสอน

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

• อาจารย์ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ GAT เชื่อมโยงให้แก่นักเรียน ม. 6 

- โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 5 จังหวัดสุพรรบุรี

- โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

- โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง

- โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง

• อาจารย์ติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม. 6 

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• วิทยากรติวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนม.6 

- โรงเรียนโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

- โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

• วิทยากร/ติวเตอร์ ติวสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ม.6 

- โรงเรียนปัญญาวิทย์ฝั่งมัธยม จังหวัดตรัง

- โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์การจัดทำหนังสือ

• จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1 สำนักพิมพ์แม็ค