TUTOR ME | เรียนออนไลน์ได้ทุกที่
English Fit and Firm

จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี (ครูส้ม)

English Fit and Firm มาฟิตและเฟิร์มภาษาอังกฤษแบบไม่ติดตำราไปพร้อมๆกับส้ม แล้วคุณจะพบว่า เรียนภาษาอังกฤษให้กล้าใช้งานจริง? เรียนแกรมม่ายังไงให้พูดคุยสื่อสารได้ ไม่ใช่แค่สอบผ่าน?…ง่ายกว่าที่คิด

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ผลการเรียนดีเด่น) University of Essex, UK (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรติฯ 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรติฯ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

• ประสบการณ์การสอน

- อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เขตชลบุรี)

- วิทยากรติวเข้มTOEIC มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)

- เจ้าของเพจ FB/Youtube: English Fit and Firm

- ล่ามและนักแปลบทความวิชาการ (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ)

• ผลงานตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ

- หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ปี 2011-2012 เช่น When Water Ignites Fire, Every Cloud has a Silver Lining, Unique Vision, ฯลฯ