TUTOR ME | ตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

ตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

แชร์

1,000 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 29 นาที 19 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมพร้อมกันรึยัง สำหรับการสอบ O-NET โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ที่จะเป็นวิชาที่ทำคะแนนให้น้อง ๆ ได้มากที่สุด!

คอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบ พาตะลุยโจทย์จริง จับจุดได้แม่น ตรงเป๊ะ แบบไม่พลาดสักข้อ

 • จับจุดสำคัญ 
 • วิเคราะห์โจทย์
 • เทคนิคการตัดตัวเลือก
 • เทคนิคการโกยคะแนน
 • สอนพื้นฐานภาษาไทยเน้น ๆ ที่ออกสอบ
 • สอนสนุกด้วยบทเพลง เรียนได้ไม่เบื่อ
 • สามารถใช้สอบ O-NET , สอบกลางภาค , สอบปลายภาค 
อ่านทั้งหมด

หลักสูตร

  • บทนำ
  • แนะนำคอร์สเรียน ก้าวสู่โรงเรียนในฝัน พาตะลุยโจทย์!! O-NET ภาษาไทย ป.6

   ชมตัวอย่างฟรีplay01:45
  • เนื้อหา
  • EP 1 เนื้อหาที่ออกสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

   08:03
  • คำไทยแท้
  • EP 2 คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

   20:05
  • EP 3 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

   20:39
  • ชนิดของคำในภาษาไทย
  • EP 4 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 1

   18:20
  • EP 5 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 2

   14:16
  • EP 6 ชนิดของคำในภาษาไทย ตอนที่ 3

   09:44
  • EP 7 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

   15:12
  • ประโยค
  • EP 8 ประโยค

   14:34
  • EP 9 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ประโยค

   20:17
  • ระดับภาษาและคำราชาศัพท์
  • EP 10 ระดับภาษาและคำราชาศัพท์

   24:43
  • EP 11 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ระดับภาษาและคำราชาศัพท์

   19:13
  • สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
  • EP 12 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

   10:35
  • EP 13 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

   25:17
  • การแต่งคำประพันธ์
  • EP 14 การแต่งคำประพันธ์

   17:10
  • EP 15 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์

   12:34
  • วรรณคดีและวรรณกรรม
  • EP 16 วรรณคดีและวรรณกรรม

   12:30
  • EP 17 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ตอนที่ 1

   27:01
  • EP 18 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ตอนที่ 2

   28:25
  • การอ่าน
  • EP 19 การอ่าน

   08:12
  • EP 20 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง ความหมายของคำในร้อยแก้ว

   18:24
  • EP 21 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน

   09:26
  • EP 22 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความ

   31:50
  • EP 23 ตัวอย่างข้อสอบ สาระการอ่าน เรื่อง การอ่านแผนภูมิ แผนผัง และแผนที่

   14:40
  • การฟัง การดู และการพูด
  • EP 24 การฟัง การดู และการพูด

   02:27
  • EP 25 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การฟัง การดู และการพูด ตอนที่ 1

   23:51
  • EP 26 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การฟัง การดู และการพูด ตอนที่ 2

   19:36
  • การเขียน
  • EP 27 การเขียน

   09:37
  • EP 28 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเขียนจดหมาย

   11:10
  • EP 29 ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

   18:11

1,000 บาท

(เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงิน)

  ภาพรวมของหลักสูตร

 • เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ
 • ความยาวรวม 13 ชั่วโมง 29 นาที 19 วินาที
 • มีเอกสารประกอบการเรียน
 • มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

สอนโดย

เรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขกับครูพี่ตี่ตี๋

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

• ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 

- วิทยากรอบรมครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET

- วิทยากรพิเศษวิชาภาษาไทย ของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

- วิทยากรติวสอบ O-NET และ GAT มาแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน

- อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย ที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำต่าง ๆ

- วิทยากรจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกข้อสอบ Pre O-NET ให้กับสถาบันชั้นนำต่าง ๆ

- ผู้เขียนหนังสือหลักสูตร Digital School for Thailand 4.0 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านทั้งหมด

สอนโดย

เรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขกับครูพี่ตี่ตี๋

ประวัติโดยย่อ

• การศึกษา

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

• ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 

- วิทยากรอบรมครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET

- วิทยากรพิเศษวิชาภาษาไทย ของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

- วิทยากรติวสอบ O-NET และ GAT มาแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน

- อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย ที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำต่าง ๆ

- วิทยากรจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้กระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกข้อสอบ Pre O-NET ให้กับสถาบันชั้นนำต่าง ๆ

- ผู้เขียนหนังสือหลักสูตร Digital School for Thailand 4.0 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านทั้งหมด