TUTOR ME | เทพ Excel ลดเวลาทำงาน เพิ่มเวลาทำเงิน

เทพ Excel ลดเวลาทำงาน เพิ่มเวลาทำเงิน

    ภาพรวมของหลักสูตร

  • เนื้อหาทั้งหมด 83 วิดีโอ
  • ความยาวรวม 8 ชั่วโมง 37 นาที 39 วินาที

รายละเอียดคอร์สเรียน

จะมัวเสียเวลาทำข้อมูลเป็นชั่วโมงทำไม?? ในเมื่อใช้เอ็กเซลล์สูตร&ฟังก์ชั่น ( Excel Formulas & Functions )  เสร็จได้ภายใน ไม่กี่นาที !!!!!  

 ข้อมูลถูกต้องแต่ส่งช้า หรือ ข้อมูลถูกต้องส่งก่อนเวลา คุณเลือกได้!! คอร์สนี้จะแนะนำการจัดการข้อมูลหรือรายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานยอดขาย รายงานการผลิต เปรียบเทียบในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าหรือหัวหน้าต้องการ เน้น WorkShop การใช้สูตรและฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel เพื่อลดเวลา..ติดปีกในกาทำงาน จะมัวเสียเวลาในการทำรายงานอยู่ทำไมครับ ในเมื่อเราสามารถใช้ Functions & Formulas จัดการได้ง่ายและเร็วกว่า !!

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร

บทนำ

แนะนำคอร์ส เทพ Excel ลดเวลาทำงาน เพิ่มเวลาทำเงิน

ชมตัวอย่างฟรี01:51
สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเรียน

EP 1 การจัดการแถวและสดมภ์ Row & Column

04:02

EP 2 การจัดการข้อมูล (Data) ใน Excel

09:29

EP 3 การจัดรูปแบบ (Format) ใน Excel

10:04
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สูตร & ฟังก์ชัน

EP 4 เครื่องหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สูตร & ฟังก์ชัน

02:30

EP 5 การอ้างอิงเซลล์

09:21

EP 6 ฟังก์ชันและฟังก์ชั่นซ้อนฟังก์ชัน

09:10

EP 7 การตั้งชื่อข้อมูล

05:47

EP 8 การใส่เลขที่ลำดับ Format as Table

02:24

EP 9 เทคนิคการใส่เลขที่ลำดับ

03:51
ฟังก์ชันข้อความ (Text)

EP 10 การประยุกต์ใช้ CONCAT, TEXT TO COLUMNS, FLASH FILL

09:01

EP 11 การประยุกต์ใช้ LOWER, UPPER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN

11:41

EP 12 การประยุกต์ใช้ LEFT, RIGHT, MID

12:37

EP 13 การประยุกต์ใช้ SEARCH

05:44
ฟังก์ชัน ตัวเลข (Number)

EP 14 การประยุกต์ใช้ SIGN, ABS, MOD, INT, TRUNC

08:39

EP 15 การประยุกต์ใช้ ROUNDUP, ROUNDDOWN, ROUND, CEILING, FLOOR

06:36

EP 16 การประยุกต์ใช้ ISNUMBER, ISTEXT, VALUE

04:06
ฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date & Time)

EP 17 การประยุกต์ใช้ DATE & TIME 1

06:29

EP 18 การประยุกต์ใช้ DATE & TIME 2

08:59

EP 19 การประยุกต์ใช้ DATE & TIME 3

10:32
ฟังก์ชัน Summary

EP 20 การประยุกต์ใช้ SUM SUMIF SUMIFS

15:01

EP 21 การประยุกต์ใช้ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS

09:39

EP 22 การประยุกต์ใช้ SUBTOTAL

05:02

EP 23 การประยุกต์ใช้ AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS

07:16
ฟังก์ชันเงื่อนไข (IF)

EP 24 การประยุกต์ใช้ IF

15:09

EP 25 การประยุกต์ใช้ IF - IF

11:57

EP 26 การประยุกต์ใช้ IF - OR

08:00

EP 27 การประยุกต์ใช้ IF - AND

09:57

EP 28 การประยุกต์ใช้ IF -COUNTA

04:04
ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง

EP 29 การประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ TRUE

13:18

EP 30 การประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ FALSE

12:37

EP 31 การประยุกต์ใช้ VLOOKUP ร่วม MATCH

06:26

EP 32 การประยุกต์ใช้ INDEX กับ MATCH

06:25

EP 33 การประยุกต์ใช้ MATCH 1

02:40

EP 34 การประยุกต์ใช้ MATCH 2

02:18

EP 35 การประยุกต์ใช้ MATCH 3

03:38

EP 36 การประยุกต์ใช้ MATCH กับ INDEX

04:33

EP 37 การ ประยุกต์ใช้ INDEX

06:26

EP 38 การประยุกต์ใช้ INDIRECT

05:58

EP 39 การประยุกต์ใช้ INDIRECT

05:37

EP 40 การประยุกต์ใช้ OFFSET

04:50
ฟังก์ชันการตรวจสอบและการแก้ปัญหา Error

EP 41 การติดตามสูตร 1

06:25

EP 42 การติดตามสูตร 2

02:20

EP 43 ฟังก์ชันในการตรวจสอบข้อมูล

03:55

EP 44 เทคนิคการแก้ไข Error 1

05:30

EP 45 เทคนิคการแก้ไข Error 2

05:26
การใช้งานสูตรอาร์เรย์ (Array Formulas)

EP 46 รู้จักสูตรอาร์เรย์

06:03

EP 47 การประยุกต์ใช้ TRANSPOSE

03:37

EP 48 การประยุกต์ใช้ PRODUCT, SUMPRODUCT

05:09

EP 49 การประยุกต์ใช้ FREQUENCY

04:00

EP 50 การประยุกต์ใช้ COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF 1

05:18

EP 51 การประยุกต์ใช้ SUMIF 2

12:44

EP 52 การประยุกต์ใช้ SUMIF 3

07:18
การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Data Validation

EP 53 ทบทวน Data Validation

06:10

EP 54 ตัวอย่าง 1

04:06

EP 55 ตัวอย่าง 2

08:34

EP 56 ตัวอย่าง 3

02:51

EP 57 ตัวอย่าง 4

02:30

EP 58 ตัวอย่าง 5

05:26

EP 59 ตัวอย่าง 6

08:14
การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Conditional Formatting

EP 60 ทบทวน Conditional Formatting

07:52

EP 61 ตัวอย่าง 1

03:39

EP 62 ตัวอย่าง 2

02:58

EP 63 ตัวอย่าง 3

01:59

EP 64 ตัวอย่าง 4

03:24

EP 65 ตัวอย่าง 5

04:53

EP 66 ตัวอย่าง 6

04:49
การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับเครื่องมือ Form Toolbar

EP 67 เครื่องมือสร้าง Form 1

12:24

EP 68 เครื่องมือสร้าง Form 2

02:35

EP 69 เครื่องมือสร้าง Form 3

13:22

EP 70 ตัวอย่าง 1

05:57

EP 71 ตัวอย่าง 2

03:26

EP 72 ตัวอย่าง 3

09:08
แนะนำการจัดทำรายงานอัตโนมัติด้วย PivotTable

EP 73 แนะนำการใช้งาน PivotTable 1

03:58

EP 74 แนะนำการใช้งาน PivotTable 2

03:29

EP 75 แนะนำการใช้งาน PivotTable 3

02:12

EP 76 แนะนำการใช้งาน PivotTable 4

04:02

EP 77 แนะนำการใช้งาน PivotTable 5

02:10

EP 78 แนะนำการใช้งาน PivotTable 6

02:48

EP 79 แนะนำการใช้งาน PivotTable 7

02:46

EP 80 แนะนำการใช้งาน PivotTable 8

03:43

EP 81 แนะนำการใช้งาน PivotTable 9

02:59

EP 82 แนะนำการใช้งาน PivotTable 10

03:14